ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-700-9300
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

สมัครติดตามข่าวสาร

ISSUU

การก่อสร้างที่ยั่งยืน

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน?

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน?

Together for World Green Building Week.

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน ?

 

การก่อสร้างอาคารมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนที่สำคัญของก๊าซคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการผลิต และการขนส่งของวัสดุก่อสร้างซึ่งกระทบต่อชีวิตของเรา รวมไปถึงค่าคาร์บอนที่ฝังมา(embodied carbon) กับวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

 

 

5 ข้อพิสูจน์ ของ ยิปรอค ตราบ้าน กับการก่อสร้างที่ยั่งยืน

ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อผู้คนให้มีสุขภาพดี และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : -

1. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : แผ่นยิปซัม ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการจัดอันดับ 'ผู้นำ' (4 ticks) โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาคารจาก Singapore Green Building Product (SGBP)

2. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง กับ EPD : 5 ผลิตภัณฑ์ ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Environmental Product Declaration (EPD) เป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานตามการประเมินวงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) เพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES

 

3. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง มุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) : เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรีไซเคิลในการเพิ่มบางส่วนประกอบในยิปซัมของเรา ซึ่งเราสามารถผลิตยิปซัมที่กลับไปรีไซเคิลสูงสุดได้ 20% และกระดาษรีไซเคิล 100% นอกจากนี้เรายังผลิตแผ่นยิปซั่มของเราโดยใช้น้ำรีไซเคิลผ่านโรงงานบำบัดน้ำเสียในบ้าน

 

4. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง เราปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานของเราอย่างต่อเนื่อง และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18%, การใช้พลังงาน 13% และการใช้น้ำ 37% ในพ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2553

 

5. ยิปรอค ตราบ้าน และแซง-โกแบ็ง ได้ทำและเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมการผลิต : เราได้รับรางวัล Green Mining ประเภทโรงแต่งแร่ และการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Award จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)