Hero Image
Image
Everyone use Gyproc
2 min

การก่อสร้างที่ยั่งยืน และมาตรฐานสากลที่เชื่อมั่นได้มากกว่า

Posted on 29.06.2021 - updated on: 15.07.2021

ทุกมาตรฐานสากลที่ "ยิปรอค" ได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าได้เลือกใช้แผ่นยิปซัม

โครงคร่าว ปูนยิปซัม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ดีที่สุดทั้งต่อบ้านของเรา ผู้คน และสิ่งแวดล้อม

 

เราสร้างความก้าวหน้าอะไรกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน?

 

การก่อสร้างอาคารมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนที่สำคัญของก๊าซคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการผลิต และการขนส่งของวัสดุก่อสร้างซึ่งกระทบต่อชีวิตของเรา รวมไปถึงค่าคาร์บอนที่ฝังมา(embodied carbon) กับวัสดุก่อสร้างอีกด้วย

5 ข้อพิสูจน์ ของ ยิปรอค ตราบ้าน กับการก่อสร้างที่ยั่งยืน

ยิปรอค และแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว เพื่อผู้คนให้มีสุขภาพดี และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : -

 1. ยิปรอค และแซง-โกแบ็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : แผ่นยิปซัม ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการจัดอันดับ 'ผู้นำ' (4 ticks) โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์อาคารจาก Singapore Green Building Product (SGBP)
 2. ยิปรอค และแซง-โกแบ็ง กับ EPD : 5 ผลิตภัณฑ์ ยิปรอค ตราบ้าน ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Environmental Product Declaration (EPD) เป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานตามการประเมินวงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) เพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES
 3.  ยิปรอค และแซง-โกแบ็ง มุ่งมั่นสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) : เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการรีไซเคิลในการเพิ่มบางส่วนประกอบในยิปซัมของเรา ซึ่งเราสามารถผลิตยิปซัมที่กลับไปรีไซเคิลสูงสุดได้ 20% และกระดาษรีไซเคิล 100% นอกจากนี้เรายังผลิตแผ่นยิปซั่มของเราโดยใช้น้ำรีไซเคิลผ่านโรงงานบำบัดน้ำเสียในบ้าน
 4. ยิปรอค และแซง-โกแบ็ง เราปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานของเราอย่างต่อเนื่อง และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18%, การใช้พลังงาน 13% และการใช้น้ำ 37% ในพ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับพ.ศ. 2553
 5.  ยิปรอค และแซง-โกแบ็ง ได้ทำและเป็นต้นแบบให้กับอุตสาหกรรมการผลิต : เราได้รับรางวัล Green Mining ประเภทโรงแต่งแร่ และการรับรองความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Award จาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

กับ 4 มาตรฐานหลัก

1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ASTM C1396
BS EN 520
AS-NZS 2588
BS 476

1.ASTM C1396 (American Society for Testing and Materials) - Standard Specification for Gypsum Board

 • ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับแผ่นยิปซัม รับรองโดย สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (American National Standards Institute: ANSI)

2. British Standard BS EN 520 (British adoption of a European (EN) standard) - Standard Specification of Flexural Strength and Breaking Load

 • ข้อกำหนดมาตรฐานของกำลังรับแรงดัดงอและแรงแตกหักสำหรับแผ่นยิปซัม รับรองโดยสถาบัน British Standard

3. AS-NZS 2588 (Australian and New Zealand standard for safety management)  - Australian/New Zealand Standard for Gypsum plasterboard. 

 • ข้อกำหนดสำหรับการผลิตและประสิทธิภาพของแผ่นยิปซั่มที่ใช้ในงานในประเทศเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รับรองโดยสถาบัน Australian and New Zealand standard

4. BS 476 (British Standard 476 Fire Tests)  -Fire Tests on Building Materials and Structures

 • การทดสอบไฟของแผ่นยิปซัมและโครงสร้าง รับรองโดยสถาบัน The British standard
Product Standard_more details
Product Standard_more details
Environmental Product Declaration (EPD)
Singapore Green Building Product (SGBP)
2) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

1. มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental Product Declaration : EPD)

 • EPD (Environmental Product Declaration) ฉลากที่บอก “ส่วนผสม” ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณจากวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment; LCA) ตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งสินค้า ไปจนถึงการใช้งานEPD จะมีการบอกรายละเอียดในเรื่องของ ทรัพยากรที่ใช้ต่างๆ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES
 • ประโยชน์ของ EPD : 

  1. EPD ช่วยให้ผู้บริโภคทราบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
  2. EPD ช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด
  3. EPD มีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
  4. EPD ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้
  5. EPD กระตุ้นศักยภาพการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกทางการตลาด
  6. EPD ช่วยให้ได้ Point ในการขอมาตรฐาน LEED 

2.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)

 • ธุรกิจแผ่นยิปซั่มของเราภายใต้ชื่อแบรนด์ "ยิปรอค / โปรรอค" ได้รับการพิสูจน์โดยผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)  ได้คะแนนสูงสุด (the highest ‘Leader’ rating: 4 ticks) จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ ( Singapore Green Building Council) ซึ่งเป็นสถาบันเดียวที่เป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมนี้ 

 • การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของมาตรฐานการรับรองนี้ทางซัพพลายเออร์จะได้รับคะแนนตั้งแต่ 1-tick ถึง 4-ticks (ดี ถึงผู้นำ) สิ่งนี้มีความแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพในด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในหมวดหมู่เดียวกัน

 • ใบประกาศนียบัตรรับรองใบนี้พัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวสิงคโปร์ (Singapore Green Building Council) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ครอบคลุม 5 ประเด็นสำคัญ:
  1. ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Energy Efficiency),
  2. ด้านการใช้น้ำอย่างประสิทธิภาพ(Water Efficiency),
  3. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ(Resource Efficiency),
  4. ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Health & Environmental Protection) และ
  5. ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(other green features)  
Environment Standard-details
Environment Standard-details